Privacy Statement Autowaspark Kuzee

Autowaspark Kuzee respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we Contact Form 7 in WordPress. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen en uw vragen en/of opmerkingen verwerken.

Als u een contactformulier op autowasparkkuzee.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

  • Contactformulier: Tot maximaal 1 jaar
  • Aanvraag waspas: Tot maximaal 1 jaar
  • Zakelijk voorstel op maat: Tot maximaal 1 jaar
  • Nieuwsbrief: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
  • Overige formulieren: Tot maximaal 1 jaar

Beveiliging

Alle gegevens die u met Autowaspark Kuzee uitwisselt via autowasparkkuzee.nl, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het https-protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden veilig opgeslagen in de database van een beveiligde WordPress omgeving.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op autowasparkkuzee.nl. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de AVG en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door Autowaspark Kuzee nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via een van de contactformulieren op de autowasparkkuzee.nl als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door Autowaspark Kuzee verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Autowaspark Kuzee hebt, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (doorlinken naar cookiebeleid). Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en kan gebruiken.

In het geval dat u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet met ons uit, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van autowasparkkuzee.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Autowaspark Kuzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op autowasparkkuzee.nl. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Autowaspark Kuzee worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Autowaspark Kuzee, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit teksten of afbeeldingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Autowaspark Kuzee.

Cookie Verklaring

Autowasparkkuzee.nl maakt gebruik van cookies. Autowaspark Kuzee gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. U kunt uw persoonlijke voorkeuren omtrent cookies aanpassen via ons Cookiebeleid